Güvenli, erişilebilir, başarılı şehirler için…

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm; kentsel gelişmenin toplumsal, ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların düzenli, sağlıklı ve estetik hale getirilmesi için yıkımı, yeniden yapımı, canlandırılması veya yeniden yapılandırılması için proje üretilmesi ve bu yöndeki tüm uygulamaları kapsamaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları, plansız ya da plana aykırı yapılaşmış yerleşim yerlerinin, düzenli, sağlıklı ve estetik bir kimliğe kavuşturulmasına yönelik imar iyileştirmeleri olarak karşımıza çıkmakla birlikte planlı gelişmiş ancak geçen zaman içinde fiziki ve ekonomik ömür ve fonksiyonunu yitirmiş alanlara farklı kullanımlar kazandırılarak ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak dönüşümün sağlanması olarak da değerlendirilmektedir.

Kentsel dönüşüm uygulamaları ile genel olarak; fiziksel şartlar ile toplumun sosyal ve ekonomik problemleri arasında doğrudan bir ilişki kurarak, kentsel dokuyu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak zamanın gerektirdiği değişim ihtiyacına cevap verebilir nitelikte, kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı bir ekonomik kalkınma yaklaşımı ile kentsel alanların en etkin biçimde kullanımı ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejiler ortaya konulmalıdır. Kentsel dönüşümün çok sayıda uygulama şekli içinde en çok kullanılan yöntemler; yeniden geliştirme, sağlıklaştırma ve yeniden canlandırmadır.

Ülkemizde hemen hemen her şehirde gerçek anlamda kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan, düzenli kentsel gelişimini sağlayamamış, teknik altyapı ve sosyal donatılardan yoksun, ekonomik olarak güçsüz ve sosyal olarak da çöküntü içerisinde olan, suç oranlarının yükseldiği alanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda bu ve benzeri alanlar, mühendislik hizmeti almamış yapılardaki düşük standartlar nedeniyle deprem, su baskını gibi afet riskleriyle de sık sık karşı karşıya kalınmaktadır. Sorunun çözümü için; çok disiplinli bir yapıyla sosyolojik–ekonomik ve çevresel tüm faktörleri gözeten bir model ile tarihi ve kültürel eksenleri de dikkate alarak insan odaklı şehirleşme ile ekonomik kalkınmayı hedefleyen ve hukuki zeminde çözüm üreten birçok çalışmanın yapılmasını gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının ana hedefi ise risklere karşı güvenli, merkezleriyle, mahalleleriyle, hizmetleriyle, altyapı ve ulaşım sistemleriyle erişilebilir, gelişimi, yaşam kalitesi ve ekonomisiyle başarılı bir şehir elde etmektir.

Bu anlayışla, DETAY ŞEHİRCİLİK şehirlerimizin yenileme ve dönüşüm sürecini fiziki boyutlarının yanında sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla da ele alarak gelecek nesillerimize yaşam kalitesi yüksek sağlıklı şehirler bırakmayı sağlayacak çalışmalara önem vermektedir.