Değişime ve gelişime açık, şehir estetiğini koruyan, sosyal ve kültürel boyutları öne çıkaran insan odaklı tasarımlar….

KENTSEL TASARIM

Sürekli değişim ve gelişim süreci içerisinde olan şehirlerimizde dönüşüm çalışmalarının da hız kazanmasıyla birlikte kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi aşamasında sürdürülebilir, güvenli, çevreye duyarlı, kaliteli ve kimlikli yaşam alanları oluşturulması amacıyla, modern mimari teknikleri ile geleceğin şehircilik vizyonuna ve şehirlerin özgün kimliğine sahip bir anlayış çerçevesinde yapılacak kentsel tasarım çalışmaları önem kazanmaktadır.

Şehrin yapılı çevresini besleyen yaya ve trafik hareketlerinin, servislerinin ve bunlar arasındaki mekan ve objelerin ilişkisini kuran, planlama ve mimarlık disiplinleri arasında içerik ve ölçek açısından bir geçiş durumunda olan kentsel tasarım proje ve rehberleri, çalışıldığı çevrenin tüm bileşenlerini bütüncül bir şekilde ele alarak, sorunları sadece estetik, yerleşim ve silüet olarak değil, aynı zamanda sosyolojik, ekonomik, ekolojik ve çeşitli açılardan uygulamayı kolaylaştırıcı çözümler ortaya koyabilmektedir.

İmar planın bir eki olarak uygulanması gereken Kentsel Tasarım Rehberi, üst ölçek planlarla da ilişkisi olmakla birlikte mekan oluşturan şehir, mahalle ve sokak ölçeğindeki planlama ve projelendirmede daha etkin olarak ortaya çıkmaktadır. Fiziksel mekanın kalitesinin artırılmasında ve sosyal-kültürel ortamın zenginleştirilmesinde rol oynayan kentsel tasarım, kültürel yapı sınırları içerisinde değerlendirilmeli ve kültürel dinamiklere göre esneklik ve katılık sergileyebilmelidir.

DETAY ŞEHİRCİLİK, şehirlerimizin dönüşüm ve yenilenme sürecinde gelecek için vizyon ve stratejileri mekanla buluşturan, sosyal ve kültürel boyutları öne çıkaran, mekansal ve işlevsel kullanım çeşitliliğini belirleyen, esnek, değişime ve gelişime açık, şehir estetiğini koruyan kentsel tasarım rehberi çalışmalarına önem vermektedir.