Gelecek nesillerimize miras bırakacağamız kültürü, medeniyetimizi planlıyoruz…

PLANLAMA

En önemli görevi dünyayı güzelleştirmek olan insan, aklının, ruhunun ve emeğinin en zengin ürünü ve aynı zamanda toplumun kültür ve medeniyetini yansıtan en önemli hafıza kayıtları olan şehirleri, mahalleleri ve evleri fiziki olarak oluştururken diğer taraftan sosyal ilişkileri, kültürel değerleri ve evvelce var olan mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmakla yükümlüdür.

Şehirler sahip oldukları dinamikler ve dış etkilerin tesiriyle sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisinde olmaları nedeniyle; planlama faaliyetlerinin de bu gelişmeyi kontrol edebilecek ve yönlendirebilecek şekilde ve sürekliliğine ihtiyaç duyulur. Planlama faaliyetleri, şehirlerin yeni gelişme bölgeleri için yapılması gerekmekle birlikte, dönüşüm sürecine girmiş olan şehirlerimizin yeniden planlanması için de gereklidir.

Bu planlama süreçleri, kentin farklı ekonomik ve sosyolojik bölgelerini bütünleştirici ve dengeleyici olması gerekmekle birlikte, hem ekonomik açıdan hem de deprem, sel, su baskını gibi doğal afetlere ve risklere karşı dirençli şehirler oluşturmayı öngörmelidir.

Ulusal düzeydeki kalkınma planları ile alt bölgelere yönelik bölge planları kapsamında geliştirilen mekânsal strateji planları ile çevre düzeni planları şehirlere düşen rolleri belirlemektedirler. Bu planlarının amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesi için de eylem planlarını içeren tarım, turizm, sanayi, hizmetler, ulaşım vb. sektörel master planlarının hazırlanması önem arz etmektedir.

Üst ölçekli planlar doğrultusunda hazırlanacak, değişime ve gelişime açık esnek ve yenilikçi yaklaşımlar öngören nazım ve uygulama imar planları, yaşam kalitesi yüksek, ekonomik katma değer üreten, çevresel ve kültürel değerlerini koruyarak gelişen mekânların oluşumuna yönelik kararlara sahip olmalıdır.

Sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyim ile DETAY ŞEHİRCİLİK, şehirlerin tüm plan kademelerine yönelik küresel ölçekten yapı ölçeğine kadar ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, mekânsal tüm analiz ve araştırma çalışmalarını yaparak, uzman ekibiyle söz konusu planları üretebilecek, planların gerçekleşmesine yönelik strateji ve eylem planlarını oluşturabilecek ve tüm bu planlama süreçlerine danışmanlık hizmeti sağlayabilecek şehircilik hizmetlerini vermeyi hedeflemektedir.